कम्पन्नी सम्बन्धी डाटा ग्राफमा हेर्नुहोस ।
कम्पनीको प्रकार अनुसार
प्रदेश अनुसार कुल कम्पनी संख्या